WARUNKI SPRZEDAŻY

1. PRZEDMIOT

Celem niniejszych ogólnych warunków sprzedaży jest poinformowanie każdego potencjalnego konsumenta o warunkach, na jakich sprzedawca, firma FREERISE, sprzedaje produkty i / lub zaproszenia na prezenty i / lub usługi opiekuńcze. Określają prawa i obowiązki stron w związku ze sprzedażą przez sprzedawcę konsumentowi. Mają one zastosowanie bez ograniczeń i zastrzeżeń do całej sprzedaży przez uproszczoną spółkę akcyjną FREERISE z siedzibą pod adresem La Noria 14 - 806 route d'Antibes - 06410 BIOT i zarejestrowaną w RCS Antibes 797 718 301 -. Reprezentuje ją jej menadżer, pan Pierre Lacarriere.

W konsekwencji, fakt, że jakakolwiek osoba kupuje produkt i / lub zaproszenie na prezent i / lub zabieg, oznacza pełną i całkowitą akceptację niniejszych ogólnych warunków sprzedaży, które kupujący potwierdza, że ​​zapoznał się z nimi przed zakupem.

2. DEKLARACJA

Kupujący przed zakupem oświadcza, że ​​posiada pełną zdolność do czynności prawnych umożliwiających mu podjęcie zobowiązań na tych warunkach.

3. CENY

Ceny zawierają, w stosownych przypadkach, podatek od wartości dodanej (VAT) obowiązujący w dniu zamówienia, a każda zmiana obowiązującej stawki VAT zostanie automatycznie odzwierciedlona w cenie sprzedanych produktów i / lub zaproszeń, prezentów i / lub zabiegów (np. ) s użytkownika FREERISE. Ceny sprzedaży mogą zostać w każdej chwili zmienione przez FREERISE. Kupujący zostanie powiadomiony o tej zmianie przed jakimkolwiek zakupem.

4. CHARAKTERYSTYKA PRODUKTÓW, ZAPROSZENIA PODARUNKOWE I ZABIEGI

Zgodnie z artykułem L 111-1 Kodeksu konsumenckiego, Nabywca może przed zakupem zanotować telefonicznie na stronie internetowej sprzedawcy podstawowe cechy produktów i / lub zaproszeń podarunkowych i / lub zależy mu na zakupie.

Kupujący wybiera jeden lub więcej produktów i / lub jedno lub więcej zaproszeń na prezent i / lub jeden lub więcej zabiegów z różnych kategorii oferowanych przez sprzedawcę.

5. ZAMÓWIENIE / ZAKUP

Każde zamówienie / zakup zakłada akceptację bez ograniczeń lub zastrzeżeń niniejszych ogólnych warunków sprzedaży.

Od momentu zarejestrowania zakupu przez Kupującego poprzez potwierdzenie płatności uważa się, że świadomie i bez zastrzeżeń zaakceptował niniejsze ogólne warunki sprzedaży, ceny, ilości i ilości produktów i / lub Zaproszenia na prezenty i / lub zabiegi oferowane do sprzedaży i zakupione.

W przypadku płatności telefonicznej zakup musi zostać potwierdzony przez firmę FREERISE drogą mailową.

W przypadku złożenia zamówienia przy użyciu niewłaściwego kodu promocyjnego lub w przypadku braku towaru w magazynie, firma zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia i zwrotu pieniędzy nabywcy.

Nieprzestrzeganie poniższych procedur, żadne roszczenia kupującego nie będą uwzględniane.

Reklamacje należy przesyłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres wskazany w punkcie „1. Przedmiot” Regulaminu i zawierać: - dane kontaktowe kupującego, - uzasadnienie reklamacji.

6- DOSTAWA, RYZYKO, CZASY

Czas przygotowania zamówienia: 2 dni robocze.
Czas dostawy (do Europy): od 3 do 7 dni roboczych

Terminy dostaw są tylko orientacyjne. Wszelkie opóźnienia nie uprawniają klienta do anulowania zamówienia, odmowy przyjęcia towaru lub żądania odszkodowania.

W takim przypadku, jeśli kupujący oświadczy na piśmie, że nie jest już zainteresowany zakupem, sprzedawca nie będzie mógł zrealizować dostawy. Naruszenie zostanie z mocy prawa rozstrzygnięte bez odszkodowania po żadnej ze stron.

Sprzedawca nie może jednak być pociągnięty do odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie spowodowane siłą wyższą.

Siła wyższa oznacza każde zdarzenie pozostające poza kontrolą sprzedawcy i / lub poza jego kontrolą, w szczególności bez wyczerpującej listy, pożar, powódź, burza, trzęsienia ziemi. Ziemia i inne klęski żywiołowe, wojny, zamieszki i rewolucje, strajki, przerwy w pracy lub inne ruchy społeczne personelu sprzedawcy lub jego dostawców, podwykonawców, przewoźników lub usługodawców, zawody w fabrykach lub lokalach decyzje administracyjne, brak upoważnienia administracyjnego, pandemie, w szczególności mogące doprowadzić do zamknięcia lokali handlowych, akty księcia, przerwy lub niedostępność środków transportu lub niemożność dostarczenia komponentów lub surowców.

Jeżeli kupujący odmówi odbioru całości lub części towaru, sprzedawca może, jeśli uzna to za stosowne, zażądać wykonania umowy lub powiadomić o swojej decyzji o rozwiązaniu umowy lub uzyskaniu rozwiązania umowy. pełnych praw wynikających z tej umowy. W każdym przypadku sprzedawca zachowuje prawo do odszkodowania. Niniejsze Ogólne Warunki wyraźnie wyłączają wszelką odpowiedzialność sprzedającego za ryzyko i wydatki związane z przechowywaniem towarów lub z nimi związane, których dostawy kupujący odmówił.

7. PRAWO DO ODSTĄPIENIA

W przypadku płatności zdalnej i zgodnie z art. L121-16 Kodeksu Konsumenta, Kupujący ma piętnaście dni od daty płatności lub daty otrzymania produktu (-ów). ) i / lub karty podarunkowe w celu zwrotu zamówienia na jego koszt w celu zwrotu kosztów.

Produkt (y) i / lub karty podarunkowe muszą zostać zwrócone do FREERISE w idealnym stanie do odsprzedaży, w oryginalnym stanie (opakowanie, akcesoria, instrukcje itp.), Należycie zapieczętowane i wraz z dowodem. zakup. Opieka odpowiadająca zaproszeniom podarunkowym nie może zostać wykorzystana ani w okresie 15 dni, ani po tym okresie.

Skorzystanie z prawa odstąpienia daje kupującemu możliwość wyboru: - zwrotu pieniędzy, gotówką poprzez ponowne uznanie karty bankowej podanej podczas pierwszego zamówienia lub, jeśli nie jest to możliwe, czekiem listowym , - lub do przydzielenia bonu na warunkach określonych w pkt 8 poniżej.

8. OGÓLNE WARUNKI ZWROTU KOSZTÓW

Z zastrzeżeniem szczególnych postanowień punktu 7 powyżej dla konkretnego przypadku odstąpienia od umowy, wszelkie zwroty płatne przez FREERISE zostaną dokonane w formie vouchera zakupu. We wszystkich przypadkach FREERISE przekaże podczas przyznawania tego vouchera wiadomością elektroniczną: - okres ważności, - możliwość żądania zwrotu pieniędzy przez kupującego, - jego kwotę.

Jeśli voucher nie zawiera innego oświadczenia, w okresie jego ważności klient może zażądać za pośrednictwem poczty elektronicznej, aby przekształcić ten kupon w zwrot pieniędzy.

Zwrot kosztów następuje w pierwszej kolejności poprzez ponowne uznanie karty bankowej podanej podczas pierwszego zamówienia lub, jeśli nie jest to możliwe, poprzez sprawdzenie listem.

W przypadku częściowego wykorzystania kuponu pozostała część pozostanie dostępna dla klienta na takich samych warunkach, jak pierwotny kredyt. Kupon zostanie uznany za wykorzystany w przypadku nawet częściowego wykorzystania lub prośby o zwrot pieniędzy.

Poprzez sam fakt wykorzystania tego bonu konsument zobowiązuje się z honorem nie formułować żadnych sporów ani sprzeciwów wobec swojego banku lub innego banku, transakcji, której dotyczy zwrot, ani wobec siebie. zobowiązuje się nie uczynić tego w ciągu jednego roku od wykorzystania vouchera

Konsument przyjmuje do wiadomości, że jest świadomy, że każde naruszenie tego obowiązku naraziłoby go na retrocesję nienależnie pobranej kwoty, bez uszczerbku dla jakichkolwiek szkód, których może dochodzić FREERISE.

9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Produkty, zaproszenia na prezenty i zabiegi oferowane przez FREERISE są zgodne z obowiązującym francuskim ustawodawstwem. FREERISE nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie umowy w przypadku działania siły wyższej, całkowitego lub częściowego zakłócenia lub strajku, w szczególności usług pocztowych i środków transportu i / lub komunikacji. FREERISE nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek pośrednie szkody, które mogą wyniknąć z zakupu produktów i / lub zaproszeń na prezenty. FREERISE nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych lub plików. Do kupującego należy wykonanie wszystkich niezbędnych kopii zapasowych, w szczególności potwierdzenie drogą mailową spotkania. Całkowita lub częściowa niemożność korzystania z produktów i / lub upominków i / lub zaproszeń do opieki, w szczególności z powodu niezgodności materiałów, nie może pociągać za sobą odpowiedzialności FREERISE, stron trzecich i linków do inne strony internetowe. FREERISE nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z używania, dostępu lub niemożności wykorzystania tych informacji osób trzecich lub treści innych witryn internetowych.

10. CZĘŚCIOWA NIEWAŻNOŚĆ

Jeżeli jedno lub więcej postanowień niniejszych ogólnych warunków sprzedaży zostanie uznane za nieważne lub uznane za takie na podstawie ustawy, rozporządzenia lub w wyniku prawomocnego orzeczenia właściwego sądu, pozostałe postanowienia pozostaną w mocy. całą swoją siłę i zasięg.

11. KARTA PODARUNKOWA

Karta podarunkowa jest ważna przez rok od jej zakupu.

12. BRAK ZRZECZENIA SIĘ

Fakt, że jedna ze stron nie powołuje się na naruszenie przez drugą stronę któregokolwiek z obowiązków, o których mowa w niniejszych ogólnych warunkach sprzedaży, nie może być interpretowany w przyszłości jako zrzeczenie się. do danego zobowiązania.

13. KOMPUTER I WOLNOŚĆ

Informacje zbierane przez FREERISE podczas każdego zakupu są niezbędne do zarządzania FREERISE i jej partnerami handlowymi. Zgodnie z ustawą o ochronie danych nr 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r. Kupujący ma prawo dostępu, poprawiania, sprzeciwu i usuwania dotyczących go danych z FREERISE.

Kupujący może potrzebować otrzymywać oferty handlowe lub informacje o ofertach od FREERISE. Jeśli kupujący nie chce otrzymywać tych ofert, musi poinformować FREERISE pocztą za potwierdzeniem odbioru, pisząc na adres: FREERISE - 14 Residence de la Noria - 806 route d'Antibes - 06410 BIOT

14. OBOWIĄZUJĄCE PRAWO

Niniejsze Ogólne Warunki i umowy zawarte między kupującym a sprzedającym w następstwie propozycji zamówienia podlegają wyłącznie prawu francuskiemu. Stosowanie Konwencji wiedeńskiej z 1980 r. O umowach międzynarodowej sprzedaży „towarów” jest wyraźnie wykluczone.

W przypadku sporu dotyczącego Warunków Ogólnych lub umów zawartych w ich ramach, wyłączną jurysdykcję mają sądy właściwe w ramach właściwości Sądu Apelacyjnego w Nicei. Klauzula ta ma zastosowanie nawet w przypadku odwołania gwarancyjnego, wielu pozwanych oraz w przypadku postępowania awaryjnego, postępowania konserwatorskiego, postępowania uproszczonego lub na wniosek.

15. ŚRODKI PŁATNOŚCI

Za zamówienie możesz zapłacić kartą kredytową (karta bankowa, e-karta kredytowa, Mastercard), Paypal i przelewem bankowym. Płatności są bezpieczne. Zwroty środków są dokonywane bezpośrednio na Twoją kartę kredytową.